Commit 17ed347d authored by Michał Woźniak's avatar Michał Woźniak
Browse files

Update netoobrona.md

parent a3a7b220
Pipeline #279 passed with stage
in 2 seconds
......@@ -19,10 +19,10 @@ Weź ten plik ze sobą, wydrukowany lub na urządzeniu. Podziel się z innymi.
Te narzędzia pomogą w przypadku blokowania dostępu do konkretnych stron (np. zablokownaia społecznościówek, portali medialnych, strony Strajku Kobiet, itp), oraz niektórych sposobów blokowania dostępu do Internetu w ogóle.
1. **Tor**
1. **Tor**
Absolutna podstawa to pobranie [przeglądarki Tor](https://www.torproject.org/download/). Pobierz ją *teraz*, nie odkładaj na później. Zablokowanie sieci Tor jest wyjątkowo trudne, ale musisz wpierw mieć do niej dostęp.
2. **VPNy**
2. **VPNy**
Jeśli masz dostęp do VPNów, jest to niezła metoda obchodzenia cenzury Sieci. Jeśli nie masz, nie przejmuj się, Tor w zupełności wystarczy.
## Sieciowa obrona konieczna
......@@ -55,14 +55,14 @@ Dekadę temu w Rosji informacja, że ktoś jest gejem była nieistotna; dziś in
Jeśli rozmawiasz o rzeczach potencjalnie wrażliwych, używaj bezpiecznych narzędzi. Godne polecenia:
1. **Signal**
[`https://signal.org/`](https://signal.org/)
[`https://signal.org/`](https://signal.org/)
Bezapelacyjnie najbardziej godny polecenia z punktu widzenia bezpieczeństwa komunikacji. Używany przez dziennikarki/rzy śledcze/ych, sprawdzony w boju, z rzeszą użytkowniczek/ków. Jeśli tylko możesz przerzucić się na Signala, zrób to.
2. **WhatsApp**
2. **WhatsApp**
Kontrolowany przez Facebooka, ale z szyfrowaniem zaimplementowanym przez ludzi z Signala. Jeśli możesz, wybierz Signala. Jeśli nie, WhatsApp też dobry.
3. **Briar**
[`https://briarproject.org/`](https://briarproject.org/)
[`https://briarproject.org/`](https://briarproject.org/)
Podstawowa zaleta: można sie komunikować przez Bluetooth i WiFi bez dostępu do Internetu. Nie mniej (a może i bardziej!) bezpieczny niż Signal.
Podstawowe wady: mniej przyjazny w użyciu, mało użytkowniczek/ów, brak aplikacji na urządzenia z jabłuszkiem (tylko Android).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment